Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w Zespole
Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej rozpoczęły się od przemarszu sprzed budynku
szkoły do kościoła parafialnego, gdzie ksiądz Stefan Kurianowicz odprawił mszę świętą.
Po jej zakończeniu, wszyscy zgromadzili się w hali sportowej, gdzie przybyłych powitała
pani Dyrektor Agnieszka Zając, po czym wprowadzono poczet sztandarowy i został
odśpiewany hymn.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borki ppłk rez. dr Radosław Sałata, który zwrócił
się do społeczności szkolnej oraz pogratulował pani Agnieszce Zając ponownego wyboru na
stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.
W dalszej części uroczystości pani Dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyły 
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom z poszczególnych klas za bardzo dobre
wyniki w nauce, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Dyplomy i nagrody otrzymali również
uczniowie ze 100% frekwencją oraz zaangażowani w działalność różnych organizacji na
terenie szkoły.
Pani Dyrektor przekazała podziękowania za owocną współpracę Wójtowi Gminy
Borki oraz Rodzicom na ręce Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Artura Firli.
Na zakończenie pani Agnieszka Zając pogratulowała uczniom wyników w nauce,
podziękowała nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za ich pracę i trud
włożony w funkcjonowanie szkoły oraz życzyła wszystkim radosnych, ale też bezpiecznych
wakacji.
Po tej części uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami, którzy
przekazali świadectwa i życzenia udanego wypoczynku.

Linki