9 października w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z dwunastą już rocznicą nadania szkole zaszczytnego imienia płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego

Święto Szkoły rozpoczęliśmy uroczystym przemarszem z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Proboszcz parafii – ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz odprawił  uroczystą Mszę Świętą w intencji uczniów, pracowników i rodziców. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy miejscowości należących do parafii. Po nabożeństwie w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina oraz przedstawicieli Orkiestry Wojskowej z Radomia udaliśmy się na teren szkoły.

Pod obeliskiem upamiętniającym Patrona nastąpiła dalsza część uroczystości. Pani Danuta Kucio powitała wszystkich zebranych i przedstawiła program. Następnie został odśpiewany hymn państwowy oraz odczytano Apel Pamięci, po czym została oddana salwa honorowa ku czci poległych bohaterów. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Po tym nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i przejście uczestników uroczystości na halę sportową. W ceremoniach wojskowych uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina pod
dowództwem porucznika Artura Pawłowskiego i asysta Orkiestry Wojskowej z Radomia.

Pani wicedyrektor Dorota Latkowska powitała wszystkich zebranych i przedstawiła gości. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz – proboszcz parafii w Woli
Osowińskiej, Waldemar Podsiadły – zastępca dyrektora biura wojewody lubelskiego, Małgorzata Kiec – dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie delegatury w Białej Podlaskiej, płk Wiesław Wołoszko z 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec im. generała broni Tadeusza Buka, ppłk. Ryszard Gorczyca – Zastępca Dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, ppłk Lucjan Sito z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Michał Zając – wicestarosta Powiatu Radzyńskiego, Mariusz Woźniak -Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim, ppłk rez. dr Radosław Sałata – wójt Gminy Borki  i współorganizator imprezy, Ewa Mateusiak – zastępca wójta Gminy Borki, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Dęblinie, płk pil. Leszek Deleżuch ze Stowarzyszenia ,,Promocja 77”, przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, prezes Klubu
seniorów Lotnictwa Areoklubu Lubelskiego – Janusz Stachowicz, Danuta Kucio – przewodnicząca Rady Gminy Borki, radni i sołtysi z Gminy Borki, Krystyna Kożuch -prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej, Chór Parafialny, dyrektorzy szkół z terenu gminy, byli dyrektorzy naszej szkoły, drużyny harcerskie i zuchowe z terenu Gminy Borki. Pani Dorota Latkowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak wyjątkowe jest to święto, zwłaszcza dla uczniów, przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, nagrodach i odznaczeniach przyznanych społeczności szkolnej za propagowanie wiedzy o lotnictwie         i naszym Patronie, promowanie postaw patriotycznych, opiekę nad miejscami pamięci. Po tym nastąpiła bardzo ważna część uroczystości – ślubowanie klasy pierwszej. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali się      w pięknym programie artystycznym. Po przedstawieniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a pani wicedyrektor Dorota Latkowska dokonała pasowania na ucznia naszej szkoły. Przed zebranymi wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, prezentując talenty taneczne, a następnie uczniowie szkoły podstawowej, którzy w swoim programie zaprezentowali wiersze napisane przez dzieci i zebrane w tomiku pt. ,,Obłoczki sercem malowane”. Po wystąpieniu uczniów głos zabrali goście, którzy wygłosili przemówienia okolicznościowe. Kolejno głos zabrali: Wójt Gminy Borki – ppłk. rez. dr Radosław Sałata, Małgorzata Kiec – Dyrektor kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej odczytała list przesłany przez MEiN pana Przemysława Czarnka. W imieniu wojewody lubelskiego pana Lecha Sprawki głos zabrał pan Waldemar Podsiadły – zastępca dyrektora biura wojewody lubelskiego. Płk Wiesław Wołoszko z 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec im. generała broni Tadeusza Buka zwrócił się do zebranych w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki. ppłk Ryszard Gorczyca – zastępca dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego, płk Lucjan Sito przybyły w imieniu dowódcy 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pan Michał Zając wicestarosta
Powiatu Radzyńskiego w imieniu starosty Powiatu Radzyńskiego pana Szczepana Niebrzegowskiego, Andrzej Szymczak wiceprezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Pani wicedyrektor Dorota Latkowska w imieniu uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły serdecznie podziękowała za słowa uznania i życzenia. Jako ostatni głos zabrał pan Artur Firla – przewodniczący Rady Rodziców. Na ręce pani wicedyrektor złożył podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły i zaprosił gości na obiad, natomiast dzieci i pozostałych uczestników na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Bożena Skowron

 

Linki